• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
Start | KULTURA

Menu witryny

Szlaki turystyczne

Informacje praktyczne

Aktywny wypoczynek

Pogoda

Weather data OK
Parczew
18 °C
Kultura

Parczew to znaczcy na mapie wojewdztwa lubelskiego orodek kultury. Organizacj ycia kulturalnego zajmuj si : Parczewski Dom Kultury , Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna , Powiatowa Biblioteka Publiczna ? Centrum Kultury. Miasto jest miejscem liczcych si oglnopolskich imprez kulturalnych , takich jak : Oglnopolski Zlot Kapel Podwrkowych ( odbywajcy si corocznie od 1995 roku ) , Parczewskie Spotkania Orkiestr Dtych, Jarmark Jagielloski. Co roku Urzd Miasta i Radio Lublin organizuj ,, Dni Parczewa ''. Wizytwk parczewskiej kultury s znane w caej Polsce i poza granicami kraju zespoy : kapela podwrkowa ,, Taaka Paka', istniejca od 1974 roku , Modzieowa Orkiestra Dta, zaoona w 1998 roku , zespoy szkolne,, Trja na szynach '', ,, Bysk''. Bogaty repertuar oraz wysoki poziom artystyczny to atuty parczewskich zespow . Znaczcymi sukcesami oglnopolskimi mog te poszczyci si mode piosenkarki i recytatorzy z Parczewa. Bardzo ciekawie rozwija si kariera modych solistek Agaty elazowskiej, Julii Trojanowskiej, Katarzyny Goleckiej, Klaudii Drodyk zdobywajcych laury na prestiowych konkursach wokalnych w Polsce, oraz za granic.

Parczewski Dom Kultury

pdkParczewski Dom Kultury ( PDK ) jest gwnym organizatorem ycia kulturalnego miasta . PDK prowadzi wielokierunkow dziaalno , ktrej celem jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztuk, oraz zapoznawanie ( szczeglnie modych mieszkacw z rnymi dziedzinami twrczoci.

Placwka oferuje dzieciom , modziey i dorosym szeroki wachlarz moliwoci spdzania wolnego czasu. Organizowane s zajcia o charakterze edukacyjnym , kulturalnym i rozrywkowym . Ponadto w PDK dziaa 14 k zainteresowa , ktre daj moliwo realizacji wasnych pasji artystycznych i poznawczych . Stae formy pracy to : zajcia taneczne ( taniec nowoczesny), zajcia z rytmiki oraz taca ludowego, zajcia wokalne ( emisja gosu), nauka gry na gitarze, zajcia teatralne, koa : plastyczne, rkodziea artystycznego i modelarskie. We wasnym budynku Dom Kultury dysponuje sal widowiskow , sala wystaw, pokojami zaj zespow: teatralnego, muzycznego, wokalnego oraz grupy plastycznej .

Przy PDK aktywnie funkcjonuje Klub Seniora ,, Zota Jesie '', Klub Foto , a take Kapela Podwrkowa ,, Taaka Paka'' , ktra powstaa w 1976 roku. Uwietnia ona imprezy lokalne jak rwnie wydarzenia okolicznociowe. Czonkowie zespou propaguj folklor miejski, promujc nasze rodzime tradycje.

Du popularnoci ciesz si wystawy organizowane z udziaem autorw lokalnych oraz zaproszonych goci : wystawy witeczne ( Witra boonarodzeniowy, Bombka witeczna , Pisanek i stoikw wielkanocnych) , haftu krzyykowego, malarstwa, rzeby, fotografii i innych.

pdk1Parczewski Dom Kultury jest organizatorem lub wsporganizatorem wielu imprez o charakterze lokalnym, regionalnym oraz oglnopolskim, ktre ciesz si duym zainteresowaniem nie tylko mieszkacw Parczewa i okolicznych miejscowoci . Najwaniejsze imprezy cykliczne organizowane, bd wsporganizowane przez placwk to: - Finay Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w Parczewie , - Spotkania Orkiestr Dtych w Parczewie ? cykliczna impreza o zasigu ponad regionalnym promujca Parczew i jego Modzieow Orkiestr Dt , a take orkiestry z terenu Lubelszczyzny, - Oglnopolski Zlot Kapel Podwrkowych- rwnie cykliczna impreza, ktrej celem jest promocja miejskiej muzyki ,, podwrkowej'', - Dni Parczewa, - Jarmark Jagielloski ? cykliczna impreza bazujca na historycznych , parczewskich jarmarkach , promujca przede wszystkim tradycyjne zawody oraz ludow twrczo piewacz i muzyczn. W trakcie jarmarku odbywaj si pokazy rycerskie , sztuki kuglarskiej, zabawy ludowe, a uczestnikom prezentowane s wyroby rkodziea ludowego w tym m.in.: skacze, miody, wyroby z wosku, wyroby bednarskie, ceramika oraz wyroby kowalskie. Na swoj dziaalno Parczewski Dom Kultury aktywnie pozyskuje rodki finansowe z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007- 2013 , oraz Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

mgbpHistoria biblioteki to przede wszystkim ludzie tworzcy wsplny dorobek bibliotekarski, ich wiedza, umiejtnoci i osobiste zaangaowanie .

Biblioteka Miejska w Parczewie utworzona zostaa w maju 1949 roku. Placwka ta bya sidm z kolei, po II wojnie wiatowej, bibliotek miejsk na Lubelszczynie. Pierwsz zakupion przez bibliotek ksik , pocztkujc wasny ksigozbir, byy ,, Emancypantki " Bolesawa Prusa. W zwizku z reform administracyjn i utworzeniem powiatu parczewskiego, w 1955 roku, Miejsk Bibliotek w Parczewie przeksztacono w Powiatow i Miejsk Bibliotek Publiczn. W ramach funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wyodrbniono Oddzia Miejski, zorganizowano Czytelni Ogln i Oddzia dla Dzieci. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowaa do 1975 roku. Bya gwn bibliotek Publiczn dla miasta i powiatu parczewskiego, nadzorowaa te sie bibliotek publicznych w powiecie parczewskim, ktr tworzyo 16 bibliotek gromadzkich. mgbp1Od 1975 roku na skutek nowego podziau administracyjnego Polski i likwidacji powiatw, biblioteka parczewska zostaa przeksztacona w Miejsko ? Gminn Bibliotek Publiczn. W 1984 roku Miejsko ? Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie zostaa zarejestrowana w Wydziale Kultury i Sztuki Urzdu Wojewdzkiego w Biaej Podlaskiej jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury. Miejsko ? Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie posiada dwie filie biblioteczne: w Tymienicy ( od 1950 roku) i w Przewoce ( od 1959 roku). Miejsko ? Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie jest wan i potrzebn placwk kulturaln, propagujc czytelnictwo wrd mieszkacw miasta i gminy. . Parczewsk bibliotek codziennie odwiedza liczne grono czytelnikw w rnych grupach wiekowych . Biblioteka prowadzi rwnie bogat dziaalno kulturalno ? owiatow, wsppracujc ze szkoami, placwkami kultury oraz orodkami opiekuczo ? wychowawczymi. Pracownicy organizuj tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki edukacyjne, zajcia z biblioterapii, spotkania promujce czytelnictwo, okolicznociowe wystawy, konkursy. W 2010 roku przy bibliotece powsta Punkt Informacji Turystycznej.

Modzieowa Orkiestra Dta

orkiestraModzieowa Orkiestra Dta funkcjonuje przy Urzdzie Miejskim w Parczewie pod batut Jacka Domaskiego od 2001 roku . Skad orkiestry tworzy grupa ponad 30 osb. Orkiestra wci si rozwija i wzbudza due zainteresowanie wrd modziey. Wyrnia si swoim stylem, spord innych orkiestr. Czynnikiem wyrniajcym Modzieow Orkiestr Dt jest jej unikalny i rnorodny repertuar ( ponad 150 utworw), wychodzcy daleko poza tradycyjne ramy orkiestr dtych . Sw muzyk uwietnia uroczystoci kocielne, miejskie i regionalne prezentujc utwory od muzyki kocielnej, ludowej i patriotycznej po przeboje muzyki rozrywkowej , filmowej i symfonicznej.

orkiestra1Orkiestra koncertowaa w wielu miejscowociach nie tylko wojewdztwa lubelskiego (m.in. w Zamociu, Kocku, Naczowie, Woli Guowskiej, Krasnymstawie, Lublinie) ale take poza granicami kraju w Bazylei i Bernie, oraz w Szwajcarii , gdzie zostaa entuzjastycznie przyjta. Jako prestiowy naley tutaj wymieni koncert Modych Talentw w Filharmonii Lubelskiej w 2007 roku zorganizowany przez Stowarzyszenie ,, W stron sztuki" , a take dwukrotny udzia w lubelskiej Nocy Kultury.

Orkiestra jest bardzo lubiana i podziwiana . Swj wysoki poziom artystyczny zawdzicza systematycznej pracy na prbach odbywajcych si kilka razy w tygodniu.

Orkiestra posiada w swoim dorobku wiele nagrd i dyplomw. Od 2006 roku bierze udzia w festiwalach orkiestr dtych zajmujc czoowe miejsca.

2006 rok- Festiwal Orkiestr Dtych w Bychawie- I miejsce

2006 rok- Festiwal Orkiestr Dtych w Krasnobrodzie- I miejsce

2007 rok- Festiwal Orkiestr Dtych w Bychawie- I miejsce

2008 rok-Festiwal Orkiestr Dtych w Bychawie- II miejsce

2009 rok- Festiwal Orkiestr Dtych w Krasnobrodzie- I miejsce.

Parczewska Modzieowa Orkiestra Dta 15 lipca 2012 roku wzia udzia w X Jubileuszowym Festiwalu Orkiestr Dtych w Polichnie i po raz kolejny zaprezentowaa swj wysoki poziom zajmujc I Miejsce w konkursie. 

Szukaj

Losowa Fotka

IMG_6820__Medium_.JPG

Plakaty

plakat-KFMb

pzr
plakat_-_wystawa_drka

logoprof


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Strona WWW opracowana przez Miejsko - Gminn Bibliotek Publiczn w Parczewie
Publikacja wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Copyright ? 2011 Punkt Informacji Turystycznej w Parczewie. All Rights Reserved